Tegye fel kérdéseit a katolikus.hu oldalról hasznos információk
A templom története, A Plébános... Istentiszteletek Szentmiség, Keresztelők... Elsőáldozás, Keresztelő, Bérmálás... Hittanórák, programok... Tegye fel kérdéseit... Fényképek a templom életéből... A templom története A Plébános Jelentős évszámok A Plébános Képek a templomról / / / A bajai Szent Szív Római Katolikus templom plébánosa  Kereskedõ Zoltán.   1945-ben született Baján. Tanulmányait Szegeden folytatta,  majd azok befejeztével 1970 júliusában pappá szentelték.   Kezdetben Madarason és Akasztón káplánként dolgozott,  majd 1976-ban plébános lett Hartán, ahol új plébániát  építetett. Három éves dunatetétleni helyettes plébánosi  munka után 1984-ben Dr. Paskai László kalocsai érsek  kinevezte a bajai Szent Szív Római Katolikus Templom  plébánosnak, miután augusztus 1-i hatállyal Soproni János  plébános nyugdíjba vonult. 1984-tõl a Fõegyházmegyei  Kántorképzõn elõadó, 1988-tól Fõszentszéki ügyvéd. 1991-  tõl helyettes esperes, majd esperesi kinevezést kapott. 1993-  tól érseki tanácsos.   Kereskedõ Zoltán atya, miután visszakerült Bajára,  hozzálátott az elhanyagolt és lepusztult állapotban lévõ  kiscsávolyi templom és plébánia rendbetételéhez.